Nieuws

 

It jubileumboek

 

Doarpsbelang woe graach – mei help fan de hjoeddeiske techniken – foar de gelegenheid fan it 100-jierrich jubileum, in nij boek meitsje oer de skiednis fan ús doarp. Der is besocht om in sa folslein mooglik byld te jaan fan alle huzen en harren bewenners en fan it ûntstean fan ús omjouwing, en saken dy’t nijsgjirrich binne om te lêzen. Tuskentroch komt ek ynformaasje oer ferieningen en stichtingen oan bod.

Der wurdt in beheind tal boeken drukt. Dus wês der gau by om te bestellen. Jo kinne it boek bestelle op dizze webside ûnder Contact troch it stjoeren fan in mail oan de jubileumkommisje.

It boek kostet € 25,00.

 

 

Hjirûnder alfêst in pear foto's. Sjoch ek op de facebook side Sibrandabuorren 100 jier.

Het overhandigen van de dorpsvisie aan de gemeente.

Sneek – Wethouder Stella van Gent heeft in de grote raadszaal van het gemeentehuis in Sneek de nieuwe dorpsvisie van Sibrandabuorren uit handen van Dorpsbelang ontvangen. De dorpsvisie (planperiode 2015-2020) is tot stand gekomen aan de hand van informatie uit gesprekken met dorpsinwoners, stichting Doarpswurk en de gemeente.


Vooruitlopend op de definitieve dorpsvisie is er de afgelopen jaar al een en ander  gerealiseerd. Zo is Kerberts Brêge gerenoveerd, heeft de sporthal een nieuw jasje gekregen, zijn er hondentoiletten geplaatst en wordt het dorp schoner gehouden.


Voor de komende jaren zet Dorpsbelang zich onder andere in voor een opwaardering van openbaar groen, nette bebording en openbare verlichting. Ook de herinrichting van de doorgaande weg met de aanleg van een veilig voetpad en de herinrichting van het kerkplein staan hoog op de agenda.


Daarnaast zijn de bereikbaarheid van het dorp en het behoud van een basisschool  binnen een straal van 2 km  belangrijke speerpunten.